Toiminnallisen kieliopin määritelmä

Toiminnallinen kielen oppiminen tarkoittaa kielen sanaston, käsitteiden ja rakenteiden (kieliopin ja kielenhuollon) opiskelua luovin, yhteistoiminnallisin, vuorovaikutustaitoja kehittävin sekä kinesteettisin menetelmin.

Harjoitukset hyödyntävät esimerkiksi ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen, liike- ja tanssi-ilmaisun tekniikoita sekä voivat sisältää visualisointia. Kielitietous tehdään konkreettiseksi, näkyväksi ja käytännönläheiseksi. Opetus ja oppiminen perustuvat kokonaisvaltaiseen, oppilaslähtöiseen ja tutkivaan tapaan toimia yhdessä.

Menetelmien pääjako tällä hetkellä on draamalliset, kinesteettiset sekä tarinalliset menetelmät. Työtavat limittyvät keskenään. Tarinallisuuteen liittyy usein doodlaaminen eli piirustelu eli asioiden visuaalistaminen.

toiminnallinen-opetus2

Toiminnallinen opetus: työpajat

Toiminnalliset menetelmät räätälöidään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, joten ne sopivat kaikenikäisille. Toiminnallista kielioppia on sovellettu ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelijoiden sekä opettajien kanssa.

Työpajassa osallistuja saa kuulla, kokeilla ja kehittää toimivia menetelmiä kielen opetuksen rikastuttamiseksi. Ohjelmassa käydään läpi esimerkiksi sanaluokkia, sijamuotoja, verbioppia sekä kielenhuoltoa toiminnallisin menetelmin.

Työpajaesimerkkinä voisi olla esimerkiksi ”liikkuvaa äidinkieltä”, jolloin keskitytään koko kielioppiin, esimerkiksi sanaluokkiin, sijamuotoihin ja verbioppiin sekä kielenhuollon asioihin, esimerkiksi välimerkkeihin ja pilkutukseen, kinesteettisiin menetelmin.

Toinen työpaja voisi keskittyä kielenhuoltoon, esimerkiksi alkukirjaimiin, yhdyssanoihin, välimerkkeihin sekä pilkutukseen kinesteettisin, draamallisin sekä tarinallisin menetelmin. Tai verbioppiin, johon kuuluvat persoona- ja aikamuodot, modukset sekä nominaalimuodot, joita käsitellään erilaisin menetelmin.

Työpaja voidaan siis rakentaa joko korostaen jotain kieliopin ja/tai kielenhuollon osa-aluetta, jolloin useat menetelmät ovat käytössä, tai työmenetelmäpainotteisesti, jolloin yhden tai useamman työtavan mukaan rakennetaan kielenoppimiseen liittyvä kokonaisuus. Yleensä tällainen paja on ollut kinesteettinen, mutta yhtä hyvin pajan voisi rakentaa draamaan ja/ tai tarinallisuuteen keskittyen.


OPS-välitunti: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa

”Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.”

Lisätietoja:
http://www.ebarometri.fi/ops-valitunti-vk-36-toiminnallisuus-opetuksessa-ja-oppimisessa-nina-maunu/

Vaikka videon laatu on heikko, niin sisältö on hyvä!