Koulutustarjonta

Kuva: Jefunne Gimpel
Tilaisuus: Vipinää vieraisiin kieliin -seminaari
Järjestäjä: Kielirikas Helsinki -hanke, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kuva: Jefunne Gimpel
Tilaisuus: Vipinää vieraisiin kieliin -seminaari
Järjestäjä: Kielirikas Helsinki -hanke, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ketkä tilaavat koulutuksiani?

Opetushallitus, yliopistot, valtakunnalliset sekä paikalliset kielten opettajien yhdistykset, kaupungit, kunnat sekä koulut ovat toimineet tilaajinani.

Yleisesti järjestämistäni koulutuksista

Jokaisessa koulutuksessa harjoituksia käydään läpi toiminnallisesti ja niitä pääsee soveltamaan omaan opetukseen sopiviksi. Harjoituksia voi soveltaa kaikille ikäryhmille ja taitotasoille sopiviksi joko äidinkielen tai vieraiden kielten opetuksessa. Myös matematiikka- ja reaaliainesovellukset ovat mahdollisia.

Harjoitukset usein myös helpottavat opetuksen eriyttämistä. Harjoituksissa pyritään monipuolisuuteen, jotta jokainen osallistuja voisi kokea oppimisen osallisuutta.

Sanaluokkakaupungin sanaluokkia etsimässä

Tarjoan seuraavia kursseja:

1. Toiminnallisen kielen oppimisen peruspaketti (6-3h)
2. Varhennettu ja/tai kielirikasteinen opetus (6-1h)
3. Liikkuvaa kielen oppimista (6-1h)
4. Toiminnallista kielen oppimista – draamallinen, visuaalinen ja tarinallinen painotus (6-1h)
5. Toiminnallista kielen oppimista – visuaalinen ja/tai tarinallinen painotus (6-1h)
6. Toiminnallinen arviointi – miten osallistaa oppija jatkuvan arvioinnin prosessissa? (6-1h)

1. Toiminnallisen kielen oppimisen peruspaketti (6h tai 3h)

Peruspaketti sisältää vuosien varrella suosituimmat peruskoulun 5.-9. luokkalaisilla testatut ja sovelletut toiminnallisen kieliopin ja kielenhuollon harjoitukset.

Suosituimpia harjoituksia tehdään esimerkiksi seuraaviin kielen rakenteisiin: sanaluokat, sijamuodot, lauseenjäsenet, verbioppi, aikamuodot, modukset, lauseenvastikkeet

Kielenhuolto: isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat, sanaliitot, lauselajit, sivulauseet, välimerkit, pilkutus

Suosituimpiin harjoituksiin ovat kuuluneet ainakin seuraavat harjoitukset:

Salaatti, Tervapata, Surinasiivet, Olen puu, Sijamuototanssi (tai -liikekoreografiat), Hernepussiheittorinki (esimerkiksi Objektikutsut), Lauseenjäsenet-pantomiimi ja –laput (pienryhmät), Aikamuotokättely, Aikamuoto- tai modusapila (kävely + keskustelu), Imperatiivikävely, Kutsun sinut luokseni –kiitos- ja kehurinki (aikamuodot), Alkukirjainjonot, Yhdyssana vai sanaliitto (parityöskentely), Pilkkukarate, Sivulauselajit lapuilla, Lausekahvila

Lisäksi esimerkiksi Sanaluokkakaupungin piirustelu, Sanojen johtaminen ja tunnetartunta, Sijamuotohyppyruudukko, oppilaiden omat pantomiimit ja esitykset, kun he ovat yhdistelleet erilaisia harjoituksia ja keksineet omia liikkeitä, esitysversioita, räppejä, lauluja tai liikkeen ja musiikin yhdistelmiä, piirusteluja kielioppitermeistä jne.

Harjoitukset tähtäävät oppijan kielitiedon lisääntymiseen, kielen rakenteista kiinnostumiseen, oppimismotivaation ja ilon kasvattamiseen, yhteisöllisyyteen ja yhdessä oppimiseen. Ne tähtäävät myös oppijan oman kokemusmaailman mukaan ottamiseen opetukseen, mielikuvituksen sallimiseen, luovuuden ruokkimiseen, omaan ilmaisuun rohkaisemiseen, kokonaisvaltaiseen, eri aisteja hyödyntävään oppimiseen sekä käytännön kielitaidon ja kielitietoisuuden vahvistamiseen.

Harjoituksia voi käyttää lämmittelyinä, aiheen syventämisessä tai kertaamisessa. Niitä kannattaa teettää monipuolisesti, jotta oppijat saavat sytykkeitä ja malleja omien ideoittensa toteuttamiseen ja jalostamiseen. Harjoituksia kannattaa ehdottomasti jatkaa ja syventää kielentämismenetelmin eli että oppija oppii sanallistamaan oppimaansa, ts. ajattelee ääneen ja oppii opettamaan asian muille.
Kokonaisvaltainen oppiminen tarkoittaa useimmille hauskempaa ja yhteisöllisempää oppimista. Ujot tai varautuneet voivat tarkkailla tilannetta ja oppia muita katsomalla. Pääasia on opetusmenetelmien monipuolisuus ja vaihtelevuus.

Harjoituksien tehoa kannattaa kokeilla niitä tekstitaitoihin liittämällä: osaako oppija yhdistää oppimansa erilaisiin tekstilajeihin ja osaako oppija tuottaa itse erilaisia tekstilajeja. Visualisoinnit eli esimerkiksi käsitekartan tekemiset ja muut piirustelut, jotka osoittavat sisällöllisten merkitysten lisäksi asioiden välisiä suhteita ovat suotavia opetusmenetelmiä, kuten myös opetuksen tarinallistaminen.

Liike ilmaisemassa henkilökohtaisen mielipiteen

2. Varhennettu ja/tai kielirikasteinen opetus (6-1h)

Miksi tilata minut varhennetun kielen oppimisen pajan kouluttajaksi?

Kokemus

Olen kokenut toiminnallisen kielen oppimisen kouluttaja, kokemusta noin 10 v., josta viimeiset viisi vuotta aktiivisesti. Olen testannut ja kehitän edelleen omien oppilaitteni kanssa erilaisia toiminnallisia menetelmiä kaikkiin kielen rakenteisiin ja sanaston oppimiseen. Olen havainnut, että samat harjoitukset käyvät sovellettuina eri ikä- ja tasoryhmille.

Varhennetun koulutuksia olen pitänyt vuoden 2018 aikana Helsingin kaupungille kuusi kappaletta, Turussa kaksi kertaa. Koska koulutuksista on pidetty hyvin paljon, minut kutsuttiin 7.2. Naantaliin ja mm. Raaheen 21.2.  ja Asikkalaan 25.4.2019.

Koulutuksen ilmapiiristä ja sisällöstä

Koulutuksessani olleet kehuvat minua hyväksi ilmapiirin luojaksi eli koulutuksessa on rento, avoin, hyvä oppimisilmapiiri, jossa kukin uskaltaa olla oma itsensä ja jakaa ajatuksia.

Teettämäni harjoitukset ovat yleensä matalan kynnyksen harjoitteita, jotka eivät vaadi juurikaan rekvisiittaa tai etukäteissuunnittelua, koska ovat lähinnä pelejä tai leikkejä. Harjoitukseni perustuvat vuorovaikutukseen ja suullisen kielitaidon kehittämiseen.

Harjoitukseni perustuvat monipuolisuuteen eli niissä hyödynnetään esimerkiksi pelejä, leikkejä, liikettä, draamaa, visualisointia eli piirustelua, tarinallisuutta sekä toiminnallista arviointia.

Varhennetun ja/tai kielirikasteisen opetuksen opettajalle ne tuovat kokemukseni mukaan helppoja heti käyttöön -työkaluja, joita hän voi muovata ja kehittää itselleen ja ryhmälleen sopiviksi. Toisin sanoen opettaja on koulutuksen jälkeen varmempi ja kenties vielä iloisempi toiminnallinen opettaja.

Olen mukana Erasmus+ KA2 – kolmivuotisessa hankkeessa (v. 2018-2021), jossa kehitämme viiden eri eurooppalaisen yliopiston opettajien kanssa toiminnallista kielen oppimista ja arviointia. Suomesta hankkeessa ovat mukana Kaisa Hahl sekä Kauko Komulainen Helsingin yliopistosta, Espoon kaupungilta kielten konsultoiva opettaja Päivi Pelli-Kouvo. Hankkeen nimi on Playing Beyond CLIL.

Kuva: Jefunne Gimpel
Tilaisuus: Vipinää vieraisiin kieliin -seminaari
Järjestäjä: kielirikas Helsinki -hanke, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

3. Liikkuvaa kielen oppimista (1h-6h)

Muuten työpajan sisältö koostuu samoista asioista kuin toiminnallisen kielen oppimisen peruspaketissa (ks. 1. Toiminnallisen kielen oppimisen peruspaketti 6h tai lyhyt kurssi 3h), mutta työpaja sisältää liikunnallisen painotuksen.

Työpajassa teetettävät harjoitukset on valittu niiden suosituimmuuden sekä liikettä ja liikkumista mahdollistavan sisällön vuoksi. Harjoitukset sisältävät esimerkiksi juoksua, hyppyä, heittoa, kyykkyjä, erilaisia liikelaatuja, urheilulajien sisältämiä liikkeitä tai vain aiheeseen reagointia esimerkiksi seisomalla, askeleen ottamalla ja päätä kääntämällä.

Liikettä käytetään oppimisen tukena eli tekemään oppimisen aihetta ymmärrettävämmäksi ja näkyvämmäksi. Liike sisältää siis merkityksiä, jotka tukevat opittavaa sisältöä ja tekevät siitä ymmärrettävämmän. Opettaja voi aluksi näyttää malleja ja oppija saa sen jälkeen luoda liikkeitä itse tai pienissä ryhmissä. Liikettä sisältyy myös useimpiin peleihin, leikkeihin ja pantomiimeihin, joita oppilaat pääsevät myös itse kehittämään. Oppiessaan pelien ja leikkien avulla oppijalle tulee hyvin usein tunne, että hän oppii asian huomaamatta.

Liikkeen mukaan ottaminen opiskeluun yleensä rentouttaa oppijaa ja oppimisesta tulee hauskempaa sekä yhteisöllisempää. Kukin opiskelija tekee liikkeet oman kuntonsa ja tahtonsa mukaan, ketään ei pakoteta osallistumaan tai esiintymään. Sen vuoksi mahdollisia liikesarjoja voi useimmiten tehdä suuresti tai pienesti tai huomaamattomasti, koska kaikki keskittyvät omiin liikkeisiinsä tai tekevät yhtäaikaa yksilö-, pari- tai ryhmätyötä.

4. Toiminnallista kielen oppimista – draamallinen, visuaalinen ja tarinallinen painotus (1-6h)

Draamallinen painotus syventää oppijan itse- ja ryhmäntuntemusta. Osallistujan eläytymis-, empatia- ja mielikuvituskyvyt kehittyvät ilmaisu-, vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi. Käytännön kielitaidot pääsevät myös koetukselle leikin varjolla.

Tarkoitus on luoda tarinallisempaa kokonaisuutta ja/tai teemallisesti yhtenäisempää kontekstia, johon harjoitukset liittyvät. Esimerkiksi kielioppihahmot saavat elämän sanaluokkakaupungissa, jonka muutamaan perheeseen pääsemme erityisesti tutustumaan piirustellen, liikkuen ja draamaillen. Sanaluokkakaupungin rajoilla pääsemme tulleista läpi keksimällä sanoille johtimia eli luomalla uusia sanoja ja opettamalla sanojen johtamista muille.

Sanaluokkien, sijamuotojen, lauseenjäsenten, aikamuotojen ja modusten opetuksessa on mahdollista lähteä tekemään kielioppitermeistä hahmojapiirustellen ja eläytyen.

Voidaan leikkiä esimerkiksi kirjallisuuden lajityypeillä ja luoda maailmoja niiden mukaisesti, esimerkiksi dekkari-, kauhu-, fantasia-, satu-, sarjakuva- , nuorten romaani -maailma sekä eläytyä yhteisiin luomuksiin: maailmoihin ja hahmoihin.

Harjoitukset voivat olla yksinkertaisia ilmaisu-, vuorovaikutus- ja draamatekniikoita, esimerkiksi käsitekarttojen tekemistä eläytymällä (Olen puu-harjoitus), kolme tuolia (kuuman tuolin harjoitukset), erilaisia pantomiimeja, puhuvia ja eläviä patsaita.

Tarinallisuus voi kulkea läpi opetuksen ns. punaisena lankana. Tarinallisuuteen voi osallistaa oppilaita esimerkiksi piirustelujen ja esineiden avulla (tarinapurkki, esimerkiksi sana-, teema-, roolilaput) sekä sopimalla tilan käytöstä.

5. Toiminnallista kielen oppimista – visuaalinen ja/tai tarinallinen painotus (1-6h)

Työpajassa pohditaan ja koetaan visuaalisuuden merkitys oppimiselle. Pajassa keskitytään erilaisiin visualisointikeinoihin ja piirustelutapoihin tai -menetelmiin, joita voi hyödyntää myös kielen oppimisessa, vaikkei ns. piirustustaitoa omasta mielestään oppijalla olisikaan. Tutustutaan esimerkiksi symboleihin, käsitekarttoihin, tikku-ukkoihin ja muihin yksinkertaisiin menetelmiin, joita on hyödynnetty kielen oppimisessa aikojen saatossa ja ryhmäläisten kesken sekä kehitellään yhdessä lisää.

Osallistujaa rohkaistaan monin keinoin tarinallisuuden mukaan ottamiseen opetuksessa ja oppimisessa. Tutustutaan tarinan rakentamisen mahdollisuuksiin yhteisöllisesti ja yksin, pareittain ja pienryhmissä suullisesti ja kirjoittaen ja hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Kokeillaan esimerkiksi erilaisia assosiaatio- ja tarinankerrontatekniikkoja, toisten tarinaan eläytymistä, tarinateatteria ja roolityöskentelyä, tarinapurkin hyödyntämistä. Pohditaan tarinoiden käyttöä opetuksessa ja tarinallisuutta opetusmenetelmänä.

Tarinan ja tarinallisuuden tiedostamisen vahvistaminen liittyy monilukutaitoihin ja kriittiseen lukutaitoon.

6. Toiminnallinen arviointi – miten osallistaa oppija jatkuvan arvioinnin prosessissa?

Työpajassa käydään läpi erilaisia toiminnallisia (kielen oppimiseen) liittyviä harjoituksia, jotka tukevat jatkuvaa arviointia, itse- ja vertaisarviointia, oppimista arviointitilanteessa jopa niin, että oman oppimisen suunnan korjaaminen mahdollistuu.

Toiminnallinen arviointi tekee arvioinnin sisällöt ja perusteet oppijalle näkyväksi ja konkreettiseksi. Osaamisen jakaminen mahdollistuu paremmin toiminnallisessa arvioinnissa. Toiminnallinen arviointi saattaa usein helpottaa ja nopeuttaa opettajan tekemää arviointia.

Järjestän mielelläni suomea ja vieraita kieliä opettaville omat toiminnallisen arvioinnin työpajat.

Oivalluspaikka – missä sain uuden idean? Mikä harjoitus jäi parhaiten mieleen? Missä olin silloin?